Vårt hållbarhetsarbete belönades med världens största hållbarhetsutmärkelse

Vi anser att hållbar utveckling är det viktigaste steget i Hisense Nordics resa mot att främja social och ekonomisk utveckling. Vi vill vidta åtgärder på alla nivåer för att främja en hållbar riktning, för att skydda vår planet, men också för att ge fördelar till samhället som helhet och till enskilda samhällen.

Hisense rankades bland de 17 % bästa företagen i världen vad gäller hållbarhet. Tillsammans med våra uppskattade användare tar vi aktiva steg mot en bättre framtid.

EcoVadis är en världsomspännande plattform som utvärderar globala hållbarhetsförändringar i näringslivet. De övervakar företags hållbarhetsprestationer inom fyra områden: miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

Vi lyfter fram våra mål för 2024

Åtagande att uppnå klimatmålen i Parisavtalet

96 % av allt vårt avfall ska kunna återanvändas eller återvinnas senast 2024

100 % återvunna förpackningar senast 2024

50 % högre andel återvunnen plast i vår produktion 2024

EcoVadis guldmedalj

Ökad minskning av CO2

Vad har vi gjort för miljön

 • Köpt all energi från förnybara källor – ökad andel ”grön el”
 • Uppgradering av teknisk utrustning
 • 24 % minskning av elförbrukning
 • 31 % minskning av naturgasförbrukning
 • 24 % minskning av tryckluftsförbrukning
 • 9 mindre solcellssystem implementerade
 • 2 stora solenergianläggningar implementerade i slutet av 2022
 • 2 kraftvärmeverk (CHP) för ytterligare energiproduktion av el och värme
 • 95 % av våra produkter kan återanvändas eller återvinnas
 • Alla våra produkter är lätta att ta isär
 • Alla plastdelar är märkta för snabb sortering vid återanvändning och återvinning
 • Allt är noggrant testat för att förlänga livslängden – minst 10 år och upp till 20 år
 • Vi lagrar reservdelar i upp till 15 år, så att våra produkter kan repareras och återanvändas om och om igen

 

Vad vi har gjort för arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

 • Vår grundläggande princip för personalvård är rättvis och lika behandling av alla
 • Vi strävar efter att skapa en säker och stimulerande arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för att etablera kompetens på arbetsplatsen och personlig utveckling för individen
 • Vi uppmuntrar kreativitet, förbättrar kvaliteten på relationer och övervakar innovationer inom mjuka former av ledarskap – det är vår företagskultur
 • Våra medarbetare kommer från minst 109 olika utbildningsområden. Främst från teknik, tillverkning och konstruktion, samt handel, administration och juridik
 • Vi sysselsätter 648 medarbetare med särskilda behov
 • Våra medarbetare får mer än 70 000 timmars utbildning
 • Vi investerade nästan 1 miljon EUR i utbildning 2021
 • Vi gav stipendier till nästan 100 studenter
 • Vi tillhandahöll förebyggande hälsoprogram och utbildningar i säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Vi har förbättrat arbetsmiljön i produktionen genom att utforma ergonomiska arbetsplatser, brandsäkerhet och god miljöledning

Vad har vi gjort för etik

 • Efterlevnad av tillämplig lag
 • Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter
 • Anti-korruption och anti-mutbrott
 • Engagemang
 • Förbud mot barnarbete
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Ansvarsfull mineralutvinning
 • Miljöskydd
 • Respekt för immateriella rättigheter
 • Transparent leveranskedja
 • Rättvisa konkurrensvillkor

Vad har vi gjort för hållbar upphandling

 • 100 % helt elektrifierad förvarings- och bortskaffningsprocess på centrallager
 • 69 % av gaffeltruckarna i produktionsanläggningarna är elektriska
 • Transporterar för närvarande cirka 20 % av containrarna på järnväg
 • Optimerade kollektiva leveranser från EU (MDA Buy) – kombinerade leveranser från Italien och Turkiet
 • 38 % minskning av vattenförbrukningen vid fabriken under de senaste 5 åren
 • Vi väljer ut så många lokala leverantörer på de enskilda produktionsplatserna som möjligt
 • Vi uppmuntrar tillväxt, framsteg och utveckling för såväl enskilda leverantörer som hela den lokala regionen
 • Vi har korta leveranskedjor och bättre anpassning till rådande marknadsförhållanden
 • 35 % av materialet levereras från lokala leverantörer i omedelbar närhet av produktionsplatsen
 • 52 % av materialen levereras från leverantörer inom EU
 • Andelen leveranser från utländska leverantörer är endast 14 %