Gäller från 1/7 2021. Gäller uteslutande produkter sålda B2B.

FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR ATT HISENSE GARANTI SKA GÄLLA:

Produkten får endast användas för privat bruk och i endast i en bostad. Produkten ska installeras av en auktoriserad installatör och användas i enlighet med manualen. Produkten måste vara korrekt ansluten till elektricitet, gas och vatten i enlighet med tillämpliga regler. Produkten får inte användas felaktigt eller skadas, repareras eller modifieras av andra än auktoriserade Hisense-servicecenter. Om en produkt måste ersättas under garantiperioden omfattas den nya produkten av den ursprungliga garantiperioden och ingen ny garanti kommer att utfärdas för den. Denna garanti är inte överförbar och gäller endast för den ursprungliga köparen av denna produkt. Produkten får inte hyras ut. Om det ändå görs gäller inte denna garanti längre.

DENNA GARANTI OMFATTAR ELLER TÄCKER INTE FÖLJANDE:

Montering/installation av produkten.

Avlägsnande av andra möbler vid reparation av produkten om den inte är installerad enligt instruktionerna, eller avlägsnande av produkt/inredning som gör det svårt eller omöjligt att reparera eller komma åt produkten.

Reparation av produkter som används av flera personer eller i allmänna utrymmen.

Normalt slitage som rimligen kan förväntas på den typen av produkt.

Utbildning i hur användaren använder produkten korrekt.

Byte av huvudsäkringar eller elektriska komponenter eller delar för vatten, gas eller avlopp.

Byte eller reparation av dekorativa delar eller förbrukningsartiklar (t.ex. glödlampor, pluggar, säkringar, kablar, filter, knoppar, handtag, glas och stringhyllor, gummislangar, plastlådor till luckor och andra tillbehör såsom bakplåtar för ugn och hyllor). Detta inkluderar även delar som har blivit slitna, missfärgade eller skadade, inklusive skador på grund av felaktig användning eller rengöring.

Reparation av en enhet på grund av kalk, mögel, smuts, fett, spillda vätskor och lukt.

Rengöring av pumpen i en tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin eller liknande.

Reparation av skador som har orsakats av översvämningar, blixtar, elektriska stötar eller överspänning, oväder, extrema temperaturer, explosion, yttre påverkan, korrosion, stöld eller stöldförsök.

Ändring av öppning från produktens högra sida.

Reparation av spis/kokplatta och skador orsakade av olämpliga köksredskap/grytor eller otillräcklig rengöring.

Reparera eller byt ut spisar/keramikhällar vid repor, sprickor osv. eller skador som uppkommit utan känd orsak eller från rengöring, felaktig redskapsanvändning eller grova ytor med främmande element mellan hushållsredskap och hällar.

Under reparation av produkten ansvarar Hisense inte för eventuella följdskador eller felanvändning. Detta begränsar inte dina lagliga rättigheter utan tar bara höjd för den period som lagen inte reglerar.

Hisense täcker inte utbyte eller reparation av dekorativa delar eller förbrukningsvaror (som glödlampor, kontakter, säkringar, kablar, filter, vred, handtag, glas- och trådhyllor, gummislangar, plastbrickor för dörrar och andra tillbehör som bakplåtar för ugnar och hyllor). Detta inkluderar även de delar som har varit slitna, missfärgade eller skadade, inklusive skador på grund av felaktig användning eller rengöring.

Om en tjänst utförs kommer den allmänna serviceperioden som gäller för produkten som helhet inte att förlängas, förnyas eller ändras. Andra anspråk täcks inte av dessa villkor.