Förklaring om skydd av personuppgifter

Om du har registrerat din produkt på hemsidan har vi samlat in personuppgifter i samband med registreringen.

När detta sker ska vi enligt dataskyddsförordningen 1 artikel 13 upplysa dig om följande.

1. Den dataansvariges identitet och kontaktuppgifter
Gorenje Group Nordic A/S är dataansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
CVR-nr. 56216111
Telefon: 36721144
E-post: marketing@gorenjegroup.com

Vi har utsett ett dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud nedan:

ConnectLife, data technologies, LLC
Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
e-mail:privacy@connectlife.io

2. Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vi behandlar dessa personuppgifter med syftet att erbjuda kundservice i form av leverans av varor och tjänster, inklusive utfärdande av personliga garantibevis samt leverans av kampanjvaror. Den rättsliga grunden för denna behandling följer artikel 6 i dataskyddsförordningen, stycke 1 punkt b, enligt vilken behandling av personuppgifter är laglig om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal.

De legitima intressen som ligger till grund till behandlingen hänvisas till användarinformation samt Hisenses möjlighet till utvärdering och vidareutveckling av produkter och service.

3. Mottagare av personuppgifterna
Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande databehandlare:

Ponderosa
Studio 1, Cross York Street Studios
Cross York Street
Leeds
LS2 7BL

4. Tidsperiod för lagring av uppgifter
Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla det syfte för vilket dina uppgifter är knutna. När vi ska avgöra hur länge det är nödvändigt att lagra dina personuppgifter, lägger vi vikt vid utgången av garantibevis och kampanjerbjudanden samt vår förmåga att dokumentera leveransen av en viss tjänst för t.ex. ett senare klagomål. Om du prenumererar på Hisenses nyhetsbrev, kommer dina personuppgifter att raderas när du säger upp prenumerationen av nyhetsbrevet.

5. Skyldighet att lämna personuppgifter
Det har inte varit en skyldighet att lämna de aktuella personuppgifterna. Det har emellertid varit ett krav för att kunna ta emot varor och tjänster från Hisense, inklusive kampanjvaror och/eller garantibevis.

6. Den registrerades rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade en rad rättigheter i samband med vår behandling av uppgifter om den registrerade.

Vänligen kontakta oss om du vill utnyttja dina rättigheter. Du har följande rättigheter:

• Rätt att se uppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi lagrar om dig, samt flera ytterligare uppgifter.

• Rätt till rättning
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

• Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår allmänna radering inträffar.

• Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi framöver endast behandla uppgifterna – utöver lagring – med ditt samtycke, eller i syftet att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

• Rätt att invända
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att överföra personuppgifter (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att utan hinder få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

7. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. I artikel 13, stycke 1, framgår att den personuppgiftsansvarige ska ge den registrerade ett antal uppgifter när personuppgifter samlas in från den registrerade.

Allmänt
Gorenje är skyldiga att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett sätt som garanterar tillräcklig säkerhet och sekretess för den registrerade som utnyttjar företagets webbtjänster och -lösningar.

Insamling och behandling av personuppgifter genomförs med lämpliga fysiska och logiska säkerhetsförfaranden. Om personuppgifter samlas in och behandlas med grund i den registrerades samtycke, behandlas uppgifterna tills den registrerade kontaktar företaget och uttryckligen drar tillbaka sitt samtycke.

Nyhetsbrev
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev bekräftar du att du ger Gorenje tillstånd att skicka nyhetsbrev med information om erbjudanden. Läs våra specifika villkor för behandling av personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev här.

Inga av de insamlade personuppgifterna överförs till ett tredje land.

All åtkomst till personuppgifterna ska godkännas av Gorenje GSI, d.o.o., och uppgifterna är endast tillgängliga för auktoriserade personer. Det genomförs ingen automatisk behandling av de lagrade personuppgifterna.

Om du har ytterligare frågor gällande kontroll och behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till följande adress: gdpr@gorenje.com.

Om du upplever missbruk i samband med Gorenje GSI d.o.o.s behandling och kontroll av personuppgifter kan du kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten: