VILLKOR – 5 års garanti

 Den 5-åriga garantin är endast giltig för utvalda produkter köpta från en återförsäljare som ingår i kampanjen.

 Registreringen måste göras inom 8 veckor från köpsdatumet av produkten.

FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR GARANTIN:

 Garantin beviljas endast för hushållsprodukter.

 Installationen får endast utföras av en auktoriserad installatör. Bruksanvisningen måste följas.

 Elektrisk, gas- och/eller vatteninstallation måste utföras korrekt och i enlighet med gällande föreskrifter.

 Giltigheten av garantin kräver att produkten inte har missbrukats och inte har påverkats av en olycka. Endast auktoriserade Hisense-serviceverkstäder får reparera den.

 Om produkten behöver bytas ut medan garantin är i giltig, gäller garantin för den nya produkten tills den ursprungliga garantin har löpt ut.

Om produkten hyrs ut gäller inte denna garanti.

GARANTIEN GÄLLER INTE FÖLJANDE:

 Installera och/eller fästa enheten

 Borttagning av möbler som krävs för att reparera produkten, installation av produkten i strid med instruktionerna eller borttagning av produkten och/eller möbler om detta är nödvändigt eftersom reparation av produkten annars skulle vara svår eller omöjlig och/eller svårtillgänglig

 Reparation av en produkt som används av företag och organisationer

 Normalt slitage på produkten på grund av åldrande och/eller användning

 Instruera användaren att använda produkten på rätt sätt

 Borttagning av huvudsäkringar, elektriska komponenter eller vatten-, gas- eller avloppskomponenter

 Byte av slitdelar eller andra dekorationer (t.ex. lampor, elkontakt, säkringar, ledningar, filter, knappar, handtag, glas, metallhyllor, gummislangar, plasttätningar för lock och andra tillbehör som ugnsspjäll och deras fästen). Detta gäller även slitna, missfärgade eller skadade delar på grund av felaktig användning eller rengöring.

 Reparation av apparaten på grund av kalk- eller fettbildning, mögel, smuts, vätskestänk eller luktbildning

 Rengöring av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller liknande pump

 Reparation av översvämning, blixtnedslag, elchock, överspänning, storm, extrema temperaturer, explosion, yttre påverkan, korrosion, stöld eller skada orsakad av stölden

 Ändra öppningsriktningen för produktdörren/luckan.

 Reparation av skador på hällar eller kokplattor orsakade av olämpliga verktyg eller kokkärl

 Reparation eller byte av kokplattor eller hällar på grund av repor, sprickor eller liknande, eller av okända skäl, skador orsakade av rengöring eller felaktig användning av verktyg, skada orsakad av olämplig utrustning eller skada orsakad av främmande föremål mellan verktyg och häll

Hisense ansvarar inte för några följdskador eller för att produkten inte kan användas vid reparation. Dessa villkor påverkar inte lagstadgade rättigheter under deras löptid.

Villkor – 10 års motorgaranti

Allmänna garantivillkor för tvättmaskiner och diskmaskiner med växelriktare

För extra säkerhet och skydd för din nya tvättmaskin eller diskmaskin kan du förutom den lagstadgade garantin även utnyttja den extra 10-åriga garantin för växelriktare under de villkor som anges nedan. Anspråk gentemot din återförsäljare baserat på köpekontraktet förblir opåverkade.

Garantivillkoren gäller växelriktare i tvättmaskiner eller diskmaskiner som köpts och används inom Sverige.

Denna garanti gäller endast växelriktare. Inom garantin ska defekter som är ett resultat av materialdefekter och/eller fabriksfel elimineras.

Garantin omfattar inte arbetskostnaderna och reseutlägg för den auktoriserade servicepersonalen. Dessa kostnader debiteras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då garantin tas i anspråk.

För att få garanticertifikatet måste användaren registrera apparaten på webbsidan Registrera di https://se.hisense.com/registrera-din-produkt/n produkt – Hisense Sweden. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. Om användaren inte har tillgång till internet kan registreringen även göras genom att kontakta oss på telefon 040-10 72 60, tryck 1 för kundservice. Genom att registrera produkten godkänner användaren att dennes uppgifter sparas. Efter att registreringen är fullförd måste garanticertifikatet skrivas ut. Tillsammans med inköpsbeviset utgör det grunden för att göra garantianspråk. Om motorn blir defekt under garantiperioden måste konsumenten använda garanticertifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad serviceleverantör.

Garantin upphör att gälla om defekten på växelriktare uppstår på grund av följande:

– Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen.

– Reparationer har utförts av obehöriga personer.

– Komponenter som inte är originalprodukter har byggts in i apparaten.

– Felaktig hantering av produkten.

– Skador som orsakats av mekaniska stötar som orsakats av användaren eller tredje person.

– Force majeure (översvämning, blixtnedslag, brand osv.).

– Användning av apparaten i kommersiellt syfte.

Efter reparation eller byte av växelriktare blir delarna som bytts ut vår egendom.

Tjänster som utförs inom ramen för denna garanti förlänger eller förnyar inte garantin och påverkar inte den allmänna garantiperioden som gäller apparaten i sin helhet. Alla andra anspråk utesluts av dessa villkor.